SPON:
Specialisten in Passend Onderwijs

Missie en visie

Samen werken aan jouw toekomst

In het strategische plan beschrijven we de ambities van SPON en haar scholen voor de komende vier jaar. Om de koers te bepalen kijken we naar de richtlijnen vanuit onze statuten, de interne en externe ontwikkelingen in het onderwijs en de jeugdhulp en wat de wet- en regelgeving voorschrijft.

Missie

 
Wij zijn van mening dat ieder kind en iedere jongere een volwaardige plaats in de maatschappij verdient, met recht op leren, wonen, werken en een zinvolle besteding van de vrije tijd. In nauwe samenwerking met de leerlingen, hun ouders/verzorgers en samenwerkingspartners verzorgen de SPON-scholen hiertoe passend en gespecialiseerd onderwijs.
 
Onze missie statement is:

 
Samen werken aan jouw toekomst!
 
 Visie
 
Wij verzorgen passend onderwijs voor leerlingen van 4 t/m 20 jaar in de regio Drechtsteden en Gorinchem. Ons onderwijs biedt kleinschaligheid, individuele aandacht en een optimale leeromgeving die past bij de didactische en pedagogische mogelijkheden van onze leerlingen. Waar nodig werken wij hierbij intensief samen met partners die een aanvullend zorg- en begeleidingsaanbod kunnen verzorgen. Ons gezamenlijke doel is dat leerlingen hun talenten zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen, als voorbereiding op een succesvolle toekomst in het vervolgonderwijs, op de arbeidsmarkt of in de dagbesteding.
 
Om deze visie te realiseren, hanteren wij de volgende uitgangspunten:
 • We treden onze leerlingen, hun ouders/verzorgers en onze partners, tegemoet als professional en zijn daarbij betrouwbaar, respectvol, betrokken, competent en gericht op samenwerking.
 • We zien onszelf als vraaggerichte partner van ouders/verzorgers, onderwijs- en zorginstellingen en samenwerkingsverbanden en streven naar een dekkend aanbod van (speciale) scholen, arrangementen, leerroutes en extra ondersteuning.
 • We bieden een kwalitatief hoogwaardig passend onderwijsaanbod en passende onderwijsarrangementen aan, al dan niet gecombineerd met (externe) zorg en begeleiding.
 • Per leerling worden op basis van het ontwikkelingsperspectief verschillende vormen van onderwijs, ondersteuning en waar nodig ook zorg en begeleiding ingezet.
 • Er wordt een pedagogisch klimaat geschapen die leerlingen een veilige stimulerende leeromgeving biedt met respect, erkenning, acceptatie als persoon en ruimte voor eigenheid en ontwikkeling.
 • We zijn voortdurend bezig met het verbeteren van onze kwaliteit en het verhogen van de leeropbrengsten van onze leerlingen.
 • Onze maatschappelijke functie reikt verder dan het verzorgen van onderwijs. In ons denken en handelen, besteden wij nadrukkelijk aandacht aan mens, milieu en samenleving.


Het volledige Strategisch Plan 2018 - 2021 kunt u hier downloaden. 

Kernwaarden van SPON

 • Open: we zijn toegankelijk in denken en doen.
 • Betrokken: we verplaatsen ons in de situatie van een ander.
 • Betrouwbaar: we doen wat we zeggen.
 • Bekwaam: we zijn goed in wat we doen.
 • Respectvol: we onderkennen en waarderen verschillen.